Lista aktualności Lista aktualności

Komisja Założeń Planu w Nadleśnictwie Karczma Borowa

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje
o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Karczma Borowa na lata 2025-2034.

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 7.04.2022 r., o godz. 9:00, w formie hybrydowej tj. stacjonarnej w budynku RDLP w Poznaniu przy ul. Gajowej 10 w  Poznaniu (obowiązują restrykcje/obostrzenia związane z COVID-19) lub z  możliwością uczestnictwa poprzez wideokonferencję. Nadleśnictwo Karczma Borowa zachęca zainteresowane osoby i przedstawicieli instytucji samorządowych do wzięcia udziału w obradach. W tym celu należy zgłosić chęć uczestnictwa wraz z podaniem adresu mailowego na adres k.gielda-pinas@poznan.lasy.gov.pl z określeniem formy uczestnictwa do dnia 4.04.2022 r.

 

Założenia do planu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-poznaniu/plany-urzadzenia-lasu,

w dniach od 9 do 30 maja 2022 r.

Uwagi i wnioski do założeń planu należy składać na piśmie w terminie do 10 czerwca 2022 r., na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań lub pocztą e-mail na adres: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl.

Dyrektor RDLP w Poznaniu ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 1 lipca 2022 r.