Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Państwowe, a cele publiczne

4 mln zł zamierzają przeznaczyć w tym roku Lasy Państwowe na sporządzenie planów urządzenia lasu na terenach niestanowiących własności skarbu państwa. To niemal dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. A to zaledwie jeden z wielu przykładów wsparcia Lasów Państwowych na rzecz celów publicznych.

Środki finansowe na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu w 2017 roku otrzymały 43 starostwa w skali kraju. O dofinansowanie uproszczonych PUL mogą ubiegać się starostowie, którzy zgodnie z ustawą o lasach są odpowiedzialni za gospodarkę leśną na gruntach niepaństwowych. Dotacje z Funduszu Leśnego na rzecz sporządzania uproszczonych PUL dla właścicieli gruntów prywatnych nie są jedyną formą wsparcia samorządów. Niemały wkład przeznaczony jest na wspieranie wspólnych projektów, mających znaczenie zwłaszcza dla rozwoju gospodarczego gmin i powiatów. W ubiegłym roku lokalne samorządy otrzymały z LP ponad 38 mln zł. Oznaczało to 111 wspólnych projektów, głównie związanych z budową nowych dróg na terenach niezurbanizowanych lub remont już istniejących.

Obciążenia Funduszu Leśnego na rzecz celów publicznych z każdym rokiem wzrastają. Jeszcze w 2016 roku LP przeznaczyły blisko 45 mln zł na pomoc Parkom Narodowym. Rok później kwota ta wzrosła już do 66 mln zł. Lasy Państwowe wspierają ponadto polskie uczelnie, finansują szereg badań naukowych i interdyscyplinarnych projektów rozwojowych.

W 2017 roku Lasy Państwowe przeznaczyły na badania naukowe 48 mln złotych.

Jednym z nich na terenie poznańskiej dyrekcji był zakończony w zeszłym roku projekt hydrologiczno-środowiskowy opracowany dla obszaru Puszczy Noteckiej. Jak tłumaczy Marek Dominikowski, naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji RDLP w Poznaniu oraz koordynator projektu: Głównym zadaniem było określenie celu środowiskowego, wytypowanie zagrożeń i opracowanie działań ochronnych sprzyjających zatrzymaniu wody na obszarze Puszczy. Dzięki szczegółowym analizom, których efektem są precyzyjne mapy hydrologiczne, będziemy wiedzieć w jaki sposób i w których miejscach wpłynąć na polepszenie warunków siedliskowych. Takie działanie wpłynie również na zwiększenie bioróżnorodności obszarów przyrodniczo cennych.

Dokumentacja, która powstała w ramach projektu jest tym samym podstawą do zwiększenia retencji w Puszczy Noteckiej. Całkowity koszt projektu, finansowanego z Funduszu Leśnego wyniósł ponad pół miliona złotych. Projektów związanych z ochroną przyrody, w których uczestniczą Lasy Państwowe jest wiele. Na uwagę zasługują zwłaszcza te związane z czynną ochroną gatunkową np. rysia, żołwia błotnego, rybołowa, puchacza czy rzadkich kuraków leśnych.

W najbliższych miesiącach zostanie wdrożony również kompleksowy projekt ochrony przyrody na 91 obszarach Natura 2000 zarządzanych przez Lasy Państwowe. Przez siedem lat 98 nadleśnictw z całej Polski będzie realizowało ponad 300 zadań ochrony czynnej. Projekt obejmie 13 600 ha powierzchni, ponad 30 gatunków i tyle samo typów siedlisk. Jednym z zadań będzie m.in. dalsze prowadzenie prac związanych z restytucją głuszca w Borach Dolnośląskich czy kanalizacja ruchu turystycznego w obszarach przyrodniczo cennych, w celu np. ochrony zimowisk nietoperzy. Całkowite koszty własne, które poniosą Lasy Państwowe w tym projekcie szacowane są na 13,3 mln. zł. Pozostałe środki zostaną pozyskane w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Łączny koszt projektu Lasów Państwowych oszacowano na 32 mln zł. Niezwykle ważna przy jego realizacji jest również współpraca z wieloma podmiotami, zwłaszcza Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska ale i lokalnymi społecznościami, gminami czy organizacjami pozarządowymi.

Blisko 2 mln zł, to z kolei kwota przeznaczana corocznie przez RDLP w Poznaniu na cele edukacji leśnej, przyrodniczej i ekologicznej. Prowadzenie edukacji nieformalnej, dostosowanej i rozszerzającej podstawę programową o praktyczne zdobywanie wiedzy przyrodniczej w terenie to jeden z celów, które stawiają sobie Lasy Państwowe. Co roku z różnych form działalności edukacyjnej prowadzonej przez poznańską dyrekcję korzysta ponad 150 tys. osób. Leśnicy tworzą ścieżki dydaktyczne, budują wiaty, ośrodki i izby edukacji, z których można korzystać nieodpłatnie.

Środki LP przeznaczane są także na warsztaty dla nauczycieli, konkursy dla dzieci i młodzieży, wystawy i festyny organizowane wspólnie z gminami dla lokalnych społeczności. Łącznie poznańska dyrekcja współpracuje z ponad pół tysiącem wielkopolskich szkół. Podobne kwoty w skali dyrekcji przeznaczane są na sprzątanie śmieci z terenów leśnych, rozwój infrastruktury turystycznej, przygotowywanie tras czy aplikacji pod różne sportowe aktywności dla osób preferujących czynny wypoczynek w lesie. To jedne z wielu wydatków LP na działalność pożytku publicznego.

O tym, gdzie trafiają pieniądze Lasów Państwowych, związane z podatkami jak i celami publicznymi informuje przygotowane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych zestawienie w formie infografiki.