Lista aktualności Lista aktualności

W trosce o ,,królową naszych lasów”

Sosna zwyczajna zajmuje prawie 70% powierzchni w naszych leszczyńskich lasach.

Jest również najliczniej występującym gatunkiem lasotwórczym w Polsce.  Jednym z wielu  zagrożeń, które mogą doprowadzić drzewostany sosnowe do osłabienia lub nawet do obumarcia są owady.

   Wystąpienie tych szkodników na dużych powierzchniach jest bardzo trudne do opanowania. Po wykonaniu żeru w aparacie asymilacyjnym przemieszczają się pod ściółkę leśną, gdzie pod okapem koron drzew zimują w różnych stadiach rozwojowych (larw, gąsienic, poczwarek).
W celu prognozowania ich występowania i oceny zagrożenia dla lasu należy wykonywać zgodnie
z Instrukcją Ochrony Lasu tzw. jesienne poszukiwanie szkodników pierwotnych sosny. Nadleśnictwo Karczma Borowa wykonało to zadanie w dniach 01-03.12.2021 w stałych punktach kontrolnych (PK) wyznaczonych wg. odpowiedniej metodyki. Owady ,które poprzez swoje rozległe żerowanie stanowią największe zagrożenie dla drzew sosnowych to:

Strzygonia choinówka (Panolis flammea), poproch cetyniak (Bupalus piniaria), zawisak borowiec (Hylocus pinastri), barczatka sosnówka (Dendrolimus pini), osnuja gwiazdzista (Acantholydaposstcalis), boreczniki(Diponidae).

   Najbardziej odpowiednią porą wykonywania poszukiwań jest późna jesień, przed nadejściem mrozów i wystąpieniem trwałej pokrywy śnieżnej. Żywe okazy szkodliwych owadów przekazujemy do Zakładu Ochrony Lasu (ZOL),który dokonuje analizy zebranego materiału
i ustala stopień zagrożenia lasów.