Wydawca treści Wydawca treści

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny dziki i muflony. Szacuje się, że jeleni jest ok. 970 szt., danieli ok. 260 szt., saren ok. 3400 szt., dzików ok. 630 szt, muflonów 46 szt. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a czasami łosia

Na terenie naszego nadleśnictwa żyją jelenie, sarny, dziki, daniele, muflony, lisy, zające, jenoty, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny..

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny leśne, domowe i jenoty

Wśród zbiorników wodnych prawdziwy raj ma ptactwo wodne.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.