Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Karczma Borowa, Kąkolewo ul. Leszczyńska 39, 64-100 Leszno

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony kącika edukacyjnego w parku przy budynku, bezpośrednio z poziomu chodnika biegnącego przed budynkiem. Wejście drugie, techniczne, znajduje się od strony parkingu przy Nadleśnictwie poprzedzone schodami jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych.

Parking dla gości znajduje się przed budynkiem. Nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi do przestronnego holu oraz po skierowaniu się w prawo do sekretariatu będącego pierwszym pokojem po prawej stronie. Wejście techniczne prowadzi korytarzem do sekretariatu. Pracownik sekretariatu doprowadzi gościa do odpowiedniego działu i pracownika lub poprosi tą osobę do sekretariatu.

Biura znajdujące się na piętrze nie są dostępne dla niepełnosprawnych, w przypadku konieczności spotkania pracownik sekretariatu poprosi odpowiedniego pracownika merytorycznego o zejście do sekretariatu.

Ogólnodostępny korytarz parterowy przebiega na jednym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Drzwi do sekretariatu mają szerokość ok. 90 cm do poszczególnych biur ok. 80 cm.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 65 529 98 12 lub e-mailowo na adres: karczmaborowa@poznan.lasy.gov.pl

 

Parking dla Gości

Wejście główne