Projekt Bałtycki Krajobraz

 

 

Nazwa projektu:

 "Bałtycki Krajobraz  
innowacyjne podejście do zrównoważonych krajobrazów leśnych"

Czas realizacji projektu:
01.01.2012 - 31.03.2014

Partnerzy projektu:
15 partnerów z 7 krajów: Białorusi, Estonii, Finlandii, Łotwy, Polski, Rosji i Szwecji.

Finansowanie:
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionu Morza Bałtyckiego.

Jednym z polskich partnerów w projekcie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, która realizuje 4 pakiety tematyczne:

  • Koncepcja Lasu Modelowego
  • Nowe podejście do zarządzania obszarami Natura 2000
  • Zagospodarowanie turystyczne obszarów leśnych
  • Gospodarka wodna na terenach leśnych

 

Koncepcja Lasu Modelowego, powstała w latach 90-tych w Kanadzie, polega na tworzeniu platformy dialogu w obszarze (krajobrazie), w którym pojawia się konflikt. W dyskusji nad rozwiązaniem konkretnego problemu biorą udział wszystkie zainteresowane strony, a uzyskany efekt, jako gotowe rozwiązanie, transferowany jest na cały kraj. Las Modelowy zakłada zrównoważony rozwój wybranego obszaru, w oparciu o silne partnerstwo (współdziałanie) wszelkich instytucji, które w jakikolwiek sposób oddziałują na ten obszar.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, korzystając z doświadczeń międzynarodowej sieci Lasów Modelowych, realizuje w wybranych obszarach innowacyjną, zrównoważoną gospodarkę, zapraszając do współpracy zainteresowane strony. Rozwiązaniu konfliktów, pojawiających się  na płaszczyznach dotyczących Natury 2000, udostępniania lasu różnym grupom społecznym, czy tworzenia, ochrony i monitorowania leśnych zasobów wodnych, służyć mają organizowane przez leśników konferencje, warsztaty, szkolenia, opracowania i analizy naukowe, raporty i bazy danych. Wypracowane w ten sposób rozwiązania, w których każda ze stron osiąga zamierzony cel, będą wdrażane w rejonach zmagających się z podobnymi problemami.

  

Na terenie nadleśnictwa Karczma Borowa trwają  prace nad nowym podejściem do kwestii turystyki i rekreacji na obszarach leśnych. Wspólnie z Organizacją Turystyczną Leszno-Region mamy zamiar wypracować system, który odzwierciedli oczekiwania społeczeństwa i leśników.  

 

Artykuł w gazecie ABC  

Artykuł opisujący koncepcję Lasu Modelowego, założenia projektu Bałtycki Krajobraz oraz związane
z nim plany nadleśnictwa Karczma Borowa ukazały się w gazecie ABC w dniu 10 sierpnia 2012 roku.