Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Przeważająca część lasów Nadleśnictwa położona jest w zasięgu obszaru chronionego krajobrazuo nazwie: "Krzywińsko-Osiecki obszar chronionego krajobrazu wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna Góra".

Zajmuje on powierzchnię 714,25 km2, z czego na teren Nadleśnictwa Karczma Borowa przypada 7.586 ha. Obszar ten powołany został rozporządzeniem Wojewody nr 82/92 z 1.08.1992 r. (Dz.U. Woj. leszczyńskiego nr 11 poz. 131) w celu zachowania i ochrony obszarów o cechach środowiska zbliżonych do naturalnego oraz zapewnienia społeczeństwu niezbędnych warunków do wypoczynku i korzystania z walorów krajobrazowych dla turystyki.

O atrakcyjności turystyczno-krajobrazowej tego terenu stanowi bogactwo form rzeźby polodowcowej, atrakcyjne pod względem krajobrazowym i przyrodniczym doliny Rowu Polskiego i Rowu Śląskiego, liczne jeziora oraz stosunkowo wysoka (jak na Wielkopolskę) lesistość. W stosunku do tego obszaru wprowadzono ww. rozporządzeniem liczne ograniczenia i zakazy, które mają za zadanie chronić krajobraz przed zmianami lub utratą wartości przyrodniczych.