Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Specjalny Obszar Ochrony „Zachodnie Pojezierze Krzywińskie"

Opis:

 1. Kod obszaru: PLH300014
 2. Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
 3. Obszar biogeograficzny:kontynentalny
 4. Powierzchnia:5494,8 ha
 5. Status formalny: Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
 6. Opis przyrodniczy:
  Obszar obejmuje niewielki fragment Pojezierza Krzywińskiego, położonego na wschód od Pojezierza Sławskiego i graniczącego od północy z Równiną Kościańską, od południa z Wysoczyzną Leszczyńską, a od wschodu z Wałem Żerkowskim. Obszar ten pokryty jest mozaiką pól uprawnych i łąk. Obszar ostoi jest bardzo cenny pod względem przyrodniczym. Odnotowano tutaj występowanie jedenastu rodzajów siedlisk (pokrywających 29,6% powierzchni). Szczególnie cenne są kompleksy łąk
  i torfowisk na kredzie jeziornej z bogatą roślinnością zasiedlającą jedynie tereny podmokłe, roślinnością porastającą tereny na skałach wapiennych oraz florą słonolubną. Oprócz walorów florystycznych (skupiającą wiele osobliwości florystycznych w skali Wielkopolski, takich jak szuwar kłocicowy, czy częściowo zabagnione mokre łąki), w Drzeczkowie stwierdzono także występowanie żółwia błotnego (gatunku wymienionego w załączniku
  II Dyrektywy Siedliskowej).

Powierzchnia gruntów administrowanych przez Nadlesnictwo znajdujaca się w granicach obszaru to 1025,41 ha.

 

Obszar Specjalnej Ochrony „Zbiornik Wonieść"

Opis

1.    Kod obszaru:PLB300005

2.    Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

3.    Obszar biogeograficzny:kontynentalny

4.    Powierzchnia:2802,1 ha

5.    Status formalny:Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

6.    Opis przyrodniczy:
Ostoję stanowi zbiornik retencyjny, położony w rejonie poznańskim, o łącznej powierzchni (przy maksymalnym piętrzeniu) 777 ha, który obejmuje swym zasięgiem pięć byłych jezior: Drzeczkowskie, Witosławskie, Wojnowickie, Jezierzyckie, Wonieskie oraz położone między nimi bagienne łąki. Zbiornik otoczony jest lasami, łąkami i polami uprawnymi. Jego zasadniczą funkcją jest retencja wody dla potrzeb rolnictwa i ochrona przeciwpowodziowa. Na obszarze tym występuje niezwykle cenny gatunek - zółw błotny - chroniony zarówno w Polsce jak i w Europie. Obszar zbiornika jest cenną ostoją ptaków, chronionych dyrektywą ptasią. Dyrektywa obejmuje 26 gatunków, które spotykamy w ostoi, wśród których znajduje się podgorzałka, która ma tu jedno z nielicznych lęgowych stanowisk w kraju. Stosunkowo duże koncentracje osiąga tu zausznik, bączek, bąk, kropiatka, zielonka i wąsatka. Dobre miejsce do bytowania znalazł tu także żółw błotny, którego występowanie stwierdzono w Drzeczkowie. Dyrektywa wymienia również dwa gatunki roślin występujących na tym terenie: grzybień biały
i grążel żółty, będące również pod ochroną prawną w Polsce.

Powierzchnia gruntów administrowanych przez Nadlesnictwo znajdujaca się w granicach obszaru to 315,47 ha.