Wydawca treści Wydawca treści

Zadania ochrony lasu

Zagrożenia biotyczne

Układ siedlisk, struktura wiekowa i gatunkowa drzewostanów oraz znaczne rozczłonkowanie lasów na wiele małych kompleksów sprawia, że ich zagrożenie ze strony czynników biotycznych jest stosunkowo niewielkie.
Jednym ze sposobów zabezpieczenia upraw leśnych przed zwierzyną jest grodzenie (fot. Cezary Korkosz)

Istotnym czynnikiem wpływającym na ogólną zdrowotność lasów są natomiast problemy pojawiające się w gospodarowaniu na gruntach porolnych. Podczas taksacji zainwentaryzowano 2606,09 ha tych drzewostanów.

Jest także wysoce prawdopodobne, że w najbliższych latach w dalszym ciągu będą miały miejsce szkody od owadów takich, jak: zwójka zieloneczka, susówka dębówka, hurmak olchowiec, szeliniak sosnowy czy przypłaszczek granatek.

Czynnikiem znacznie obniżającym odporność drzewostanów są również gazy i pyły przemysłowe. W wyniku przeprowadzonego w 1994 r. rozpoznania szkód od przemysłu cały obszar Nadleśnictwa został zaliczony do I strefy uszkodzeń przemysłowych. Przeciętny wskaźnik uszkodzeń, wyliczony dla całego Nadleśnictwa wynosi 1,24, w tym dla obrębu Dąbcze 1,16 i dla obrębu Karczma Borowa 1,32.

Kolejne zagrożenie dotyczy drzewostanów na siedliskach wilgotnych, głównie w strefie Rowu Polskiego i Rowu Śląskiego. Są to drzewostany z gatunkami o płytkim systemie korzeniowym, narażone na działanie wiatrów. Dotyczy to szczególnie drzewostanów w uroczyskach Poniec i Drzewce, w obrębie Karczma Borowa.

Ponadto, część drzewostanów rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie kanałów jest narażona na okresowe podtapianie.

 

Zagrożenie upraw i młodników ze strony zwierzyny łownej najlepiej oddaje poniższe zestawienie.

% uszkodzeń

Spałowanie

w ha

Zgryzanie
w ha

Do 20%

150

131

21-50 %

77

108

51-80%

 

31

>80%

 

18

Zagrożenia antropogeniczne

 Największe natężenie występowania pożarów występuje wczesną wiosną, z powodu wypalania traw, oraz latem, ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ściółki. Dopiero jesienią zagrożenie pożarowe znacznie się zmniejsza.  Straty powstałe w wyniku pożarów często są niewymierne. W płomieniach giną liczne gatunki fauny i flory łąkowej i leśnej, następuje zubożenie przyrody.

Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe w poszczególnych porach roku są warunki meteorologiczne, takie jak: opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i wilgotności powietrza. W sezonie palności codziennie określany jest stopień zagrożenia pożarowego, podawany na godz. 9.00  i 13.00. Przy wystąpieniu III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego i utrzymującej się przez co najmniej pięć kolejnych dni wilgotności ścioły leśnej mierzonej o godz. 9.00  poniżej 10 proc. nadleśnictwo może wprowadzić zakaz wstępu do lasu.

Przez tereny leśne nadleśnictwa przebiegają ważne szlaki komunikacyjne – drogi krajowe
i wojewódzkie oraz linia kolejowa, co przyczynia się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, ale przyczynia się również do wczesnego wykrycia pożaru. Problemem jest także bliskie sąsiedztwo wsi oraz łąk i pastwisk, z których część jest wiosną wypalana przez miejscową ludność.

Największe zagrożenie pożarowe na terenach leśnych spowodowane jest jednak nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez ludzi przebywających
w lesie.
Z ustawy o lasach wynika m.in., że w lasach i 100 metrów od nich nie można używać otwartego ognia.

Dzięki obserwacji lasów z wieży przeciwpożarowej możemy bardzo szybko zlokalizować zagrożenie (fot. Paweł Fabijański)

Nadleśnictwo Karczma Borowa posiada system ochrony przeciwpożarowej złożony z punktu alarmowo-dyspozycyjnego przy biurze nadleśnictwa oraz dostrzegalni pożarowej, na której w okresie zagrożenia pożarowego jest zawsze dyżurny. W okresie wysokiego zagrożenia pożarowego organizowane są także patrole samochodowe. 
Nadleśnictwo wyposażone jest też w sprzęt do gaszenia pożarów. Na terenie nadleśnictwa zlokalizowana jest sieć punktów czerpania wody oraz dojazdów pożarowych w celu zaopatrzenia wodnego samochodów gaśniczych. Posiadamy też dobrze zorganizowaną łączność bezprzewodową w celu szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia pożaru.