Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody

Istniejące rezerwaty przyrody
Na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa znajduje się jeden rezerwat przyrody - "Ostoja Żółwia Błotnego". o powierzchni 4,42 ha

Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie jednego z bardzo nielicznych w Polsce stanowisk żółwie błotnego. Rezerwat został utworzony na podstawie Zarządzenia MLiPD z dnia 21 maja 1974 r. (MP nr 20 z 1974 r. poz. 121)

Rezerwat został, utworzony w 1974 r w celu ochrony jednego z nielicznych stanowisk żółwia błotnego – (Emys orbicularis), jedynego gatunku żółwia występującego w Polsce. Żyją tu również zaskrońce, ropuchy, kumaki i żaby brunatne. Powierzchnia rezerwatu obejmuje niedostępny fragment lasu i bagien w Nadleśnictwie Karczma Borowa.

Wyjątkowe zdjęcia wykonanie na terenie rezerwatu  publikujemy dzięki uprzejmości Autora  Pana Tomasza Skorupki.
 


Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa zwierząt

1. Płazy

a. ropucha szara (Bufo Bufo) - Leśnictwo Tarnowa Łąka,

b.  żaba moczarowa (Rana arvalis) - Leśnictwo Tarnowa Łąka, Książęcy Las.

2.       Gady

a. żółw błotny (Emys orbicularis) - Leśnictwo Drzeczkowo,
 

b. żmija zygzakowata (Vipera berus) - Leśnictwo Tarnowa Łąka, Przybyszewo.

3.       Ptaki
W wyniku obserwacji stwierdzono występowanie na terenie Nadleśnictwa takich chronionych gatunków jak:

a. orzeł bielik (Haliaeetus albicilla) Leśnictwo Tarnowa Łąka, Nadolnik,

b. bocian czarny (Ciconia nigra) Leśnictwo Książęcy Las, Drzewce, Długie Stare,

c. żuraw (Grus grus) Leśnictwo Tarnowałąka, Przybyszewo, Długie Stare,
    Drzeczkowo, Nadolnik,

d. kania ruda (Milvus milvus) Leśnictwo Nadolnik,

e. zimorodek (Alcedo atthis) Leśnictwo Kąkolewo,

4.       Ssaki
         
Na terenie Nadleśnictwa stwierdzono obecność ssaków będących pod ochroną prawną, takich jak:

a. rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) - Leśnictwo Drzeczkowo i Przybyszewo,

b. nietoperze - całe Nadleśnictwo,

c. bóbr europejski (Castor fiber) - Leśnictwo Drzeczkowo
    (Jezioro Drzeczkowskie, Witosławskie),

d. wydra (Lutra lutra) - Leśnictwo Kąkolewo, Drzeczkowo, Tarnowa Łąka,

e. gronostaj (Mustela erminea) - Leśnictwo Przybyszewo, Długie Stare, Nadolnik.

Ochrona gatunkowa roślin
Na terenie Nadleśnictwa stwierdzono występowanie 11 chronionych gatunków roślin naczyniowych oraz 3 gatunków chronionych grzybów.