Wydawca treści Wydawca treści

Szkody łowieckie - procedura zgłaszania

Nadleśnictwo Karczma Borowa kierując się należytym biegiem spraw dotyczących szacowań szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych na terenie obwodu łowieckiego nr 446, wchodzącego w skład zarządzanego Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych "Karczma Borowa" jak i Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 poz. 1683) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2019 poz. 776) informuje, że zgłoszenia szkód od zwierzyny występujące na terenie w/w należy kierować bezpośrednio w formie:

a) papierowej na adres;

Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Karczma Borowa

ul. Leszczyńska 39

64-100 Leszno

lub

b) elektronicznej na adres e-mail;

karczmaborowa@poznan.lasy.gov.pl

Z uwagi na dokumenty prawa powszechnego w/w Nadleśnictwo Karczma Borowa przypomina, że wnioski składane przez poszkodowane osoby w swojej treści zawierać muszą w szczególności takie dane jak (art. 46 ust. 4 ustawy):

- imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,

- wskazanie miejsca wystąpienia szkody,

- wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Braki formalne podczas zgłoszenia szkody o których mowa wyżej, mogą skutkować trudnościami (do momentu wyjaśnienia) z terminowym dokonaniem szacowań szkody łowieckiej – zdaniem Nadleśnictwa nie będące w takim przypadku wynikiem winy Zarządcy obwodu łowieckiego. W skrajnych przypadkach braków formalnych i niemożliwości wyjaśnienia, będących winą zgłaszającego, może dojść do niewyszacowania szkody łowieckiej przez Zarządcę obwodu łowieckiego.

Dodatkowo zgodnie z regulacjami prawa powszechnego wniosek o szacowanie szkody łowieckiej składa się w odpowiednim terminie od stwierdzenia szkody w terenie oraz w czasie umożliwiającym dokonanie szacowania ewentualnych strat na uszkodzonej powierzchni.

W terminie do 7 dni szkoda zostanie oszacowana przez zespół składający się z: przedstawiciela zarządcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda oraz przedstawiciela właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody ośrodka doradztwa rolniczego.

Celem ułatwienia dokonywania zgłoszenia poniżej do pobrania druk.